Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8- De prijs
Artikel 9- Levering en uitvoering
Artikel 10- betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12- aansprakelijkheid
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Bedenktijd
: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2.
Consument
: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.
Dag
: kalenderdag;
4.
Duurtransactie
: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.
Duurzame gegevensdrager
: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.
Herroepingsrecht
: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7.
Modelformulier
: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt
die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8.
Ondernemer
: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
9.
Overeenkomst op afstand
: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
10.
Techniek voor communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen.
11.
Algemene Voorwaarden
:
de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
siz2 Tjaskertsraat 4 8043HH Zwolle tel.0650850152/0642102349 (op werkdagen te bereiken tussen 9.00uur en 17.00uur)
email adres: info@siz2.nl
kvk-nummer: 68243561 btw-identifactie nummer:NL8573.58.121.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.Artikel 4 – Het aanbod
1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

. 5.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.
6.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

.
Artikel 5 – De overeenkomst
1.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
6.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan
van de overeenkomst.
6.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde
dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die
door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.
3.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.Artikel 8- De prijs
1.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

.
Artikel 9 – Levering en uitvoering
1.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling
1.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld
in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
Artikel 11 – Klachtenregeling
1.
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees
ODR platform (
http://ec.europa.eu/odr
).
Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer.
De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.